Algemene Voorwaarden | Privacybeleid

De Keuken Van Tjen is gevestigd op Korte Geuzenstraat 218, 1056KT Amsterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 78459265 en bekend bij de belastingdienst onder BTW nummer NL003334439B79.

1. Dienstverlening
1.1 De Keuken Van Tjen heeft als doel het bereiden van maaltijden en aanverwante producten die worden afgehaald of bezorgd op het door haar klanten opgegeven adres.
1.2 De maaltijden kunnen, indien voorradig, tot 16:00 uur op de dag van levering worden besteld.
1.3 Een bestelling is definitief als De Keuken Van Tjen deze per e-mail heeft bevestigd. Het staat De Keuken Van Tjen te allen tijde vrij om een bestelling te weigeren c.q. te annuleren.
1.4 Bestellingen kunnen tot 24 uur voor het overeengekomen afhaal-/bezorgmoment per e-mail kosteloos worden geannuleerd. Restitutie van het aankoopbedrag zal dan binnen 5 werkdagen plaatsvinden. Bij annulering na 24 uur voor het overeengekomen afhaal-/bezorgmoment vervalt de restitutie van het aankoopbedrag. Het ‘herroepingsrecht’ is hier niet van toepassing omdat het om producten gaat die bederfelijk van aard zijn.

2. Tarieven en betaling
2.1 De tarieven van de dienstverlening van De Keuken Van Tjen worden bekend gemaakt door middel van haar website.
2.2 De verschuldigde betaling dient direct bij de bestelling te worden voldaan via de beschikbare betaalmethode op de website.
2.3 Reeds verrichte betalingen worden niet teruggestort, behalve in geval van annulering zoals beschreven in Artikel 1.4 van deze Algemene Voorwaarden.
2.4 De op de website gepubliceerde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld.

3. Registratie en gegevens
3.1 Om te kunnen bestellen dient de klant zich te registreren met de volgende gegevens: naam, adres, e-mailadres, telefoon en optioneel een alternatief bezorgadres. Met de registratie geeft de klant toestemming dat deze gegevens worden gebruikt voor het beheer van het account en omwille van de bezorging.
3.2 Met de registratie zoals bedoelt in Artikel 3.1 staat de klant er voor in dat de verstrekte gegevens correct en volledig zijn. Wijzigingen dienen tijdig te worden doorgegeven aan De Keuken Van Tjen.
3.3 Het staat De Keuken Van Tjen te allen tijde vrij om het aanmaken van een account naar eigen inzicht en zonder verdere opgaaf van redenen te weigeren en/of te beëindigen dan wel de toegang tot het account te ontzeggen. In geval van beëindiging van een account wordt hiervan een bevestiging verstuurd naar het door de klant opgegeven e-mailadres.
3.4 Bij het aanmaken van een account krijgt de klant inloggegevens (gebruikersnaam en wachtwoord).

4. Privacy
4. 1 De Keuken Van Tjen verwerkt en bewaart de door klant opgegeven gegevens in het kader van haar dienstverlening en houdt zich daarbij aan de wettelijke regels over de bescherming van persoonsgegevens.
4. 2 De door klant verstrekte persoonsgegevens zullen niet aan derden worden verstrekt, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening dan wel indien wij daartoe op grond van de wet of een bevel van een bevoegde instantie verplicht zijn.
4. 3 De Keuken Van Tjen maakt gebruik van cookies.
4. 4 De Keuken Van Tjen bewaart en verwerkt de door klant verstrekte persoonsgegevens zo goed als redelijkerwijs mogelijk is, rekening houdend met de huidige stand van de techniek.
4. 5 Klant heeft te allen tijde recht om de door klant verstrekte persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of aan te passen. Hiervoor kan contact op genomen worden met De Keuken Van Tjen.

5. Aansprakelijkheid
5.1 Aan de dienstverlening van De Keuken Van Tjen wordt de grootste zorg besteed en de maaltijden en aanverwante producten voldoen aan de daaraan in redelijkheid te stellen kwaliteitseisen en de eisen van voedselveiligheid (HACCP).
5.2 Hetgeen in Artikel 5.1 beschreven is geen garantie dat de dienstverlening van de keuken van tjen foutloos zal verlopen, volledig zal voldoen aan de opgegeven beschrijving en/of afbeelding, dan wel het door klant gewenste resultaat zal opleveren. de keuken van tjen geeft geen garantie en is daarmee niet aansprakelijk voor eventuele gebreken die (mede) zijn veroorzaakt door klant zelf of een derde en/of gebreken die zijn veroorzaakt door externe factoren, verkeerd of onkundig gebruik.
5.3 De Keuken Van Tjen behoudt zich het recht voor, indien noodzakelijk, wijzigingen aan te brengen aan de bestelde maaltijd en/of aanverwante producten.
5.4 Eventuele klachten dienen direct, dan wel binnen redelijke termijn na afhalen of bezorging te worden gemeld, onder duidelijke en volledige beschrijving van de klachten.
5.5 De Keuken Van Tjen is niet aansprakelijk voor enige indirecte of gevolgschade die optreedt door of als gevolg van het gebruik maken van onze dienstverlening dan wel uit de onmogelijkheid om gebruik te maken van onze dienstverlening. Deze beperking van de aansprakelijkheid geldt niet in geval van opzet of grove schuld van De Keuken Van Tjen en/of haar medewerkers.
5.6 De Keuken Van Tjen is niet aansprakelijk in geval van situaties te wijten aan overmacht.
5.7 De Keuken Van Tjen heeft het recht een reeds geaccepteerde bestelling te allen tijde te annuleren door middel van een bericht per e-mail of telefoon, zonder dat De Keuken Van Tjen daarvoor aansprakelijk is.
5.8 Klant is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de dienstverlening van De Keuken Van Tjen, daar onder begrepen het gebruik dat wordt gemaakt door derden. Eventuele allergieën en/of intoleranties voor bepaalde voedingsstoffen van klant en/of derden behoren tot de risicosfeer van klant, ook als klant
De Keuken Van Tjen daarvan vooraf over geïnformeerd heeft. De Keuken Van Tjen is niet aansprakelijk voor eventuele schade en/of gezondheidsproblemen door het hierboven beschrevene.
5.9 Klant vrijwaart De Keuken Van Tjen voor welke claim dan ook van klant zelf of van derden op enige wijze voortvloeiend uit of verband houdende met het gebruik van de dienstverlening van De Keuken Van Tjen.

6. Intellectuele eigendomsrechten
6.1 Alle intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van de website van De Keuken Van Tjen en haar dienstverlening berusten uitsluitend bij De Keuken Van Tjen en/of onze licentiegevers.
6.2 Het gebruik dat de klant mag maken van de website van De Keuken Van Tjen en haar dienstverlening is bepaald op de website en in deze Algemene Voorwaarden.
6.3 De Keuken Van Tjen heeft te recht om alle door klant ingestuurde bijdragen, zoals recensies en foto’s, te gebruiken voor al haar huidige en toekomstige activiteiten. Indien er op deze bijdragen intellectuele eigendomsrechten rusten, worden deze door klant onvoorwaardelijk en kosteloos overgedragen aan De Keuken Van Tjen. Klant staat er voor in dat het recht om de ingezonden bijdragen ter beschikking te stellen en de bijbehorende rechten, zoals hierboven beschreven, over te dragen bij klant ligt.
6.4 De Keuken Van Tjen heeft het recht om naar eigen inzicht de bijdragen van klant op haar website te plaatsen en/of te verwijderen en te gebruiken in promotionele uitingen, al dan niet onder vermelding van de door de gebruiker opgegeven (gebruikers-)naam.

7. Algemeen
7.1 De Keuken Van Tjen behoudt zich het recht voor de inhoud van deze Algemene Voorwaarden en de inhoud van onze dienstverlening te allen tijde aan te passen c.q. stop te zetten.
7.2 Op deze Algemene Voorwaarden en de dienstverlening van De Keuken Van Tjen is Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechter te Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd om van eventuele geschillen kennis te nemen.
7.3 Indien een of meer bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden nietig is/zijn en/of vernietigd wordt/worden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Iedere nietige of vernietigde bepaling zal dan automatisch worden vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk recht doet aan het doel van de nietige of vernietigde bepaling.
7.4 In het geval dat een of meerdere onderdelen of activa van de onderneming van De Keuken Van Tjen worden overgedragen, heeft De Keuken Van Tjen het recht om alle onderdelen van de website, daaronder begrepen eventuele bijdragen van klanten, en alle accounts, mede over te dragen.

Amsterdam, 1 juli 2020

×